Uw gevel herstellen

Plaatselijke herstellingen in ETICS – is het mogelijk ?

Externe elementen kunnen soms de oorzaak zijn van plaatselijke mechanische schade op gevelisolatiesystemen (bv. na de impact van zware voorwerpen op de gevel). Wanneer dit type schade ontstaat is het van belang om snel te reageren teneinde het risico op infiltratie in het systeem te vermijden, wat voor bijkomende schade zou kunnen zorgen. Lokale herstellingen in een gevelisolatiesysteem zijn wel degelijk mogelijk. Eerst en vooral dient men het type schade te bepalen, en welke delen van het systeem aangetast zijn.

GEVAL 1

Indien alleen de eindlaag beschadigd is, is het vaak mogelijk om deze te herstellen door de toepassing van een nieuwe laag sierpleister ter hoogte van deze zone.

GEVAL 2

Indien de impact wat groter is, bijvoorbeeld door een hard schok op de gevel, kan het zijn dat zowel de wapeningsmortel als het isolatiepaneel beschadigd worden (zie voorbeeld hieronder).


cas 2.jpgcas 2A.jpg

Op de foto’s hierboven kan men duidelijk zien dat het volledige systeem beschadigd is ; de herstelling zal dus aanzienlijker zijn.

In geval van harde impacts is het belangrijk om – alvorens de herstellingswerkenwerken aan te vatten – de volgende punten na te kijken :

  1. De ondergrond dient stabiel te zijn, en mag niet beschadigd zijn door de impact.
  2. In functie van de tijdsspanne tussen de impact en de herstelling dient men het systeem zo goed mogelijk te beschermen tegen iedere vochtinfiltratie. Alvorens de werken op te starten dient men zich ervan te verzekeren dat de pleisters droog zijn en dat ze niet bijkomend werden beschadigd (onthechting en/of barstvorming omwille van aanhoudende bevochtiging van het systeem).

A. Herstelling van het systeem op technisch vlak

Wanneer het isolatiepaneel en de wapening in het pleister beschadigd zijn, dient men deze te vervangen. Hiervoor wordt het systeem afgekapt over een zone die wat breder is als het beschadigde gedeelte, namelijk ongeveer 10 à 15 cm aan weerszijden van de impact. Het beschadigde isolatiepaneel dient verwijderd te worden. Tijdens het afbreken moet men ervoor zorgen dat de wapening zorgvuldig wordt vrijgemaakt over de omtrek van de zone, teneinde de continuïteit van de nieuwe wapening tijdens de herstelling te kunnen verzekeren.

Eens het isolatiepaneel verwijderd en het wapeningsnet vrijgemaakt werd kan men een nieuw Knauf gevelisolatiesysteem plaatsen, identiek aan het bestaande systeem en conform onze plaatsingsvoorschriften. Tijdens de toepassing van de wapeningsmortel dient men aandacht te schenken een correcte overlapping tussen het bestaande wapeningsnet (die bewaard werd) en de nieuwe, en dit over een breedte van min. 10 cm.

Pleisters op gevelisolatiesystemen kunnen blootgesteld worden aan min of meer hoge hygrothermische spanningen, in functie van de temperatuur- en vochtgehalteschommelingen. De aanwezigheid van de wapening, en vooral haar continuïteit, is doorslaggevend, omdat hierdoor de spanningen uniform worden verdeeld en bijgevolg het risico op barstvorming verminderd wordt.

B. Herstelling van het systeem op esthetisch vlak

Deze plaatselijke herstellingen van de pleisterlaag houden altijd het risico in om zichtbaar te blijven :

  • Men kan een tintverschil waarnemen :

=> Het is nooit mogelijk te garanderen dat de kleur van het nieuwe eindlaagpleister exact gelijk zal zijn aan die van het bestaande gedeelte. In die zin dat twee pleisters met éénzelfde kleurreferentie, maar afkomstig van verschillende producties, nooit exact dezelfde tint zullen vertonen ;

=> Het eindlaagpleister heeft de tijds- en weersinvloeden moeten ondergaan, en bijgevolg kan zijn tint lichtjes veranderd zijn, onder invloed van atmosferische vervuiling en UV-straling.

  • Men kan een textuurverschil waarnemen :

=> het is steeds moeilijk om het nieuwe eindlaagpleister exact in hetzelfde vlak als het bestaande te plaatsen ; een lichte overlapping tussen beide lagen ter hoogte van de aansluitingen is altijd mogelijk ;

=> de toepassing van een pleister blijft artisanaal werk, en iedereen heeft zijn eigen techniek bij het opschuren . Het eindresultaat kan dus licht veranderen naargelang de persoon die het pleister aanbrengt.

Om het tintverschil aan te pakken raden wij aan om een verflaag te voorzien over de volledige gevel. Eerst dient men de bestaande bepleistering grondig te reinigen om een propere ondergrond te bekomen, en vrij van elementen die de hechting van de verf negatief kunnen beïnvloeden. Één of twee lagen verf aanbrengen op de droge ondergrond. De keuze van de verf dient in functie van de aard van het bestaande pleister te gebeuren (bv. Knauf Minerol, Knauf EG 800, …).

Le choix de la peinture se fera en fonction de la nature de l’enduit existant (ex. Knauf Minerol, Knauf EG800…).

Om het textuurverschil op te lossen zal het hoofdzakelijk van de situatie ter plaatse afhangen. Doorgaans is het mogelijk om een nieuwe eindlaag, gelijk aan de bestaande, aan te brengen op het volledige geveloppervlak, teneinde de structuurverschillen zoveel mogelijk weg te werken. Soms kan de toepassing van een nieuwe wapenings- en eindlaag over de volledige gevel ook een optie zijn. Voor dit type oplossing dient men echter met andere factoren rekening te houden, zoals waterdamptransport doorheen de wand, het aantal pleisterlagen, de aard van de bestaande pleisters, de invloed op bestaande gevelelementen (dorpel, plint, …), enz. Bijgevolg adviseren wij in dit geval om op voorhand contact op te nemen met onze Technische Competence Center via [email protected].

Wilt u meer weten over gevels?

Raadpleeg al onze artikels in de rubriek "Advies".

Meer lezen